محصولات با کاربرد پزشکی

محصولات با کاربرد پزشکی مورد استفاده در بیمارستان ها، آزمایشگاه های تشخیص طبی و دانشگاه های علوم پزشکی

فلیم فتومتر (4)

هود آزمایشگاهی (2)

هات پلیت (4)

شوف بالن (3)

سانتریفیوژ (1)

بن ماری (2)

انکوباتور (8)

آون آزمایشگاهی (2)

آب مقطرگیری (4)