فریزر آزمایشگاهی

XF620 TC

نمایش قیمت برای اعضای سایت

فریزر آزمایشگاهی ۷۰- درجه سانتیگراد ۲۰۰ لیتری تاچ کنترل هوشمند با نمایشگر LCD دارای دیتا لاگر

اطلاعات بیشتر

فریزر آزمایشگاهی

XF640 TC

نمایش قیمت برای اعضای سایت

فریزر آزمایشگاهی ۷۰- درجه سانتیگراد ۴۰۰ لیتری تاچ کنترل هوشمند با نمایشگر LCD دارای دیتا لاگر

اطلاعات بیشتر

فریزر آزمایشگاهی

CF640H

نمایش قیمت برای اعضای سایت

فریزر آزمایشگاهی ۴۰- درجه سانتیگراد ۴۰۰ لیتری با کنترل بسیار دقیق دیجیتال

اطلاعات بیشتر

فریزر آزمایشگاهی

CF620H

نمایش قیمت برای اعضای سایت

فریزر آزمایشگاهی ۴۰- درجه سانتیگراد ۲۰۰ لیتری با کنترل بسیار دقیق دیجیتال

اطلاعات بیشتر

فریزر آزمایشگاهی

CF640L

نمایش قیمت برای اعضای سایت

فریزر آزمایشگاهی ۳۰- درجه سانتیگراد ۴۰۰ لیتری با کنترل بسیار دقیق دیجیتال

اطلاعات بیشتر

فریزر آزمایشگاهی

CF620L

نمایش قیمت برای اعضای سایت

فریزر آزمایشگاهی ۳۰- درجه سانتیگراد ۲۰۰ لیتری با کنترل بسیار دقیق دیجیتال

اطلاعات بیشتر