پنجمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران

سال ۱۳۹۱ | محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران