نمایشگاه پزشکی تبریز

سال ۱۳۹۰ | محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تبریز