بازدید ریاست محترم صنایع استان تهران

سال ۱۳۹۱ | محل کارخانه فاطر الکترونیک در شهرک صنعتی بهارستان

اشتراک گذاری