نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در اکراین

سال ۱۳۹۱ | محل دائمی نمایشگاه های بین المللی اکراین در شهر کیف

 
اشتراک گذاری