ژرمیناتور ( اتاق رشد )

X600 Series

نمایش قیمت برای اعضای سایت

ژرمیناتور ۱۰۰ تا ۲۰۰۰ لیتری دیجیتال با سیستم کنترل دقیق دما، رطوبت، نور و زمان قابل برنامه ریزی

اطلاعات بیشتر

ژرمیناتور ( اتاق رشد )

X600 TC Series

نمایش قیمت برای اعضای سایت

ژرمیناتور ۱۰۰ تا ۲۰۰۰ لیتری تاچ کنترل ۱۰.۴ اینچ، با قابلیت کنترل دما، رطوبت، نور و زمان ، قابل برنامه ریزی و اتصال کامپیوتر

اطلاعات بیشتر

ژرمیناتور ( اتاق رشد )

X6102 TC

نمایش قیمت برای اعضای سایت

ژرمیناتور با ۲ چمبر ۱۰۰ لیتری و سیستم تاچ کنترل ۱۰.۴ اینچ با قابلیت کنترل دما، رطوبت، نور و زمان ، قابل برنامه ریزی و اتصال کامپیوتر 

اطلاعات بیشتر

ژرمیناتور ( اتاق رشد )

X6104 TC

نمایش قیمت برای اعضای سایت

ژرمیناتور با ۴ چمبر ۱۰۰ لیتری و سیستم تاچ کنترل ۱۰.۴ اینچ با قابلیت کنترل دما، رطوبت، نور و زمان ، قابل برنامه ریزی و اتصال کامپیوتر

اطلاعات بیشتر

ژرمیناتور ( اتاق رشد )

X6108 TC

نمایش قیمت برای اعضای سایت

ژرمیناتور با ۸ چمبر ۱۰۰ لیتری و سیستم تاچ کنترل ۱۰.۴ اینچ با قابلیت کنترل دما، رطوبت، نور و زمان ، قابل برنامه ریزی و اتصال کامپیوتر 

اطلاعات بیشتر

ژرمیناتور ( اتاق رشد )

X6116 TC

نمایش قیمت برای اعضای سایت

ژرمیناتور با ۱۶ چمبر ۱۰۰ لیتری و سیستم تاچ کنترل ۱۰.۴ اینچ با قابلیت کنترل دما، رطوبت، نور و زمان ، قابل برنامه ریزی و اتصال کامپیوتر 

اطلاعات بیشتر