انکوباتور

B632 TC

نمایش قیمت برای اعضای سایت

انکوباتور ۲۰۰ لیتری  ۷۰ درجه سانتیگراد تاچ کنترل هوشمند با نمایشگر LCD دارای دیتا لاگر

اطلاعات بیشتر

انکوباتور

B631 TC

نمایش قیمت برای اعضای سایت

انکوباتور ۱۲۰ لیتری  ۷۰ درجه سانتیگراد تاچ کنترل هوشمند با نمایشگر LCD دارای دیتا لاگر

اطلاعات بیشتر

انکوباتور

B629 TC

نمایش قیمت برای اعضای سایت

انکوباتور ۵۵ لیتری  ۷۰ درجه سانتیگراد تاچ کنترل هوشمند با نمایشگر LCD دارای دیتا لاگر

اطلاعات بیشتر

انکوباتور

CB632 L

نمایش قیمت برای اعضای سایت

انکوباتور یخچال دار ۲۰۰ لیتری ۲۰- تا ۶۰ درجه سانتیگراد با کنترل دقیق دیجیتال هوشمند

اطلاعات بیشتر

انکوباتور

CB632 H

نمایش قیمت برای اعضای سایت

انکوباتور یخچال دار ۲۰۰ لیتری ۰ تا ۶۰ درجه سانتیگراد با کنترل دقیق دیجیتال هوشمند

اطلاعات بیشتر

انکوباتور

CB631 L

نمایش قیمت برای اعضای سایت

انکوباتور یخچال دار ۱۲۰ لیتری ۲۰- تا ۶۰ درجه سانتیگراد با کنترل دقیق دیجیتال هوشمند

اطلاعات بیشتر

انکوباتور

CB631 H

نمایش قیمت برای اعضای سایت

انکوباتور یخچال دار ۱۲۰ لیتری ۰ تا ۶۰ درجه سانتیگراد با کنترل دقیق دیجیتال هوشمند

اطلاعات بیشتر

انکوباتور

CB629 L

نمایش قیمت برای اعضای سایت

انکوباتور یخچال دار ۵۵ لیتری ۲۰- تا ۶۰ درجه سانتیگراد با کنترل دقیق دیجیتال هوشمند

اطلاعات بیشتر

انکوباتور

CB629 H

نمایش قیمت برای اعضای سایت

انکوباتور یخچال دار ۵۵ لیتری ۰ تا ۶۰ درجه سانتیگراد با کنترل دقیق دیجیتال هوشمند

اطلاعات بیشتر

انکوباتور

B632

نمایش قیمت برای اعضای سایت

انکوباتور ۲۰۰ لیتری  ۷۰ درجه سانتیگراد با کنترل دقیق دیجیتال هوشمند

اطلاعات بیشتر

انکوباتور

B631

نمایش قیمت برای اعضای سایت

انکوباتور ۱۲۰ لیتری  ۷۰ درجه سانتیگراد با کنترل دقیق دیجیتال هوشمند

اطلاعات بیشتر

انکوباتور

B629

نمایش قیمت برای اعضای سایت

انکوباتور ۵۵ لیتری  ۷۰ درجه سانتیگراد با کنترل دقیق دیجیتال هوشمند

اطلاعات بیشتر