فلیم فتومتر

620C

فلیم فتومتر کلینیکال (پزشکی) با کالیبراسیون اتوماتیک دیجیتال با حافظه ذخیره اطلاعات و قابلیت استفاده از محلول های استاندارد مختلف به همراه کمپرسورهوا

اطلاعات بیشتر

فلیم فتومتر

620G

فلیم فتومتر صنعتی دیجیتال با سیستم کالیبراسیون اتوماتیک با قابلیت کالیبراسیون تک نقطه ای ، 2 نقطه ای و 5 نقطه ای بدون نیاز به رسم گراف با امکان حذف خطای استاندارد به همراه کمپرسورهوا

اطلاعات بیشتر

فلیم فتومتر

405C

فلیم فتومتر عقربه ای کلینیکال (پزشکی) طرح کورنینگ به همراه کمپرسور هوا

اطلاعات بیشتر

فلیم فتومتر

405G

فلیم فتومتر عقربه ای صنعتی طرح کورنینگ به همراه کمپرسورهوا

اطلاعات بیشتر