هات پلیت

H6000

نمایش قیمت برای اعضای سایت

هات پلیت  ۴۰۰ درجه سانتیگراد با کنترل دمای ساده و صفحه آلومینیوم آنودایز شده

اطلاعات بیشتر

هات پلیت

HS600

نمایش قیمت برای اعضای سایت

هات پلیت مگنت ۴۰۰ درجه سانتیگراد با کنترل دما و دور ساده و صفحه آلومینیوم آنودایز شده

اطلاعات بیشتر