هود میکروبی

LH608

نمایش قیمت برای اعضای سایت

هود میکروبیولوژی کلاس ۲ با فیلتر هپا و عرض ۸۰ سانتی متر

اطلاعات بیشتر

هود میکروبی

LH610

نمایش قیمت برای اعضای سایت

هود میکروبیولوژی کلاس ۲ با فیلتر هپا و عرض ۱۰۰ سانتی متر

اطلاعات بیشتر

هود میکروبی

LH612

نمایش قیمت برای اعضای سایت

هود میکروبیولوژی کلاس ۲ با فیلتر هپا و عرض ۱۲۰ سانتی متر

اطلاعات بیشتر

هود میکروبی

LH615

نمایش قیمت برای اعضای سایت

هود میکروبیولوژی کلاس ۲ با فیلتر هپا و عرض ۱۵۰ سانتی متر

اطلاعات بیشتر

هود میکروبی

LH618

نمایش قیمت برای اعضای سایت

هود میکروبیولوژی کلاس ۲ با فیلتر هپا و عرض ۱۸۰ سانتی متر

اطلاعات بیشتر

هود میکروبی

LH624

نمایش قیمت برای اعضای سایت

هود میکروبیولوژی کلاس ۲ با فیلتر هپا و عرض ۲۴۰ سانتی متر

اطلاعات بیشتر