• HD603

  هات پلیت 400 درجه با ابعاد 40×40 سانتی متر باکنترل دیجیتال و صفحه فولادی با روکش تفلون

 • H603

  هات پلیت 400 درجه با ابعاد 40×40 سانتی متر با کنترل ساده و صفحه فولادی با روکش تفلون

 • HD602

  هات پلیت 400 درجه با ابعاد 40×30 سانتی متر باکنترل دیجیتال و صفحه فولادی با روکش تفلون

 • H602

  هات پلیت 400 درجه با ابعاد 40×30 سانتی متر با کنترل ساده و صفحه فولادی با روکش تفلون

 • HD601

  هات پلیت 400 درجه با ابعاد 30×30 سانتی متر باکنترل دیجیتال و صفحه فولادی با روکش تفلون

 • H601

  هات پلیت 400 درجه با ابعاد 30×30 سانتی متر با کنترل ساده و صفحه فولادی با روکش تفلون

 • HD600

  هات پلیت 400 درجه 20×20 با کنترل دیجیتال و صفحه فولادی با روکش تفلون

 • H600

  هات پلیت 400 درجه 20×20 با کنترل ساده و صفحه فولادی با روکش تفلون

 • H6000

  هات پلیت 400 درجه با کنترل حرارت ساده و صفحه آلومینیوم گرد آنودایز شده

 • HS6000

  هات پلیت مگنت با کنترل حرارت و دور ساده و صفحه آلومینیوم گرد آنودایز شده