6004

آب مقطر گیری یکبار تقطیر تمام استیل با ظرفیت خروجی چهار لیتر در ساعت