• CH608

  هود شیمیایی با عرض 80 سانتی متر دارای شیر آب و گاز، لامپ UV و فن 2800 دور

 • CH610

  هود شیمیایی با عرض 100 سانتی متر دارای شیر آب و گاز، لامپ UV و فن 2800 دور

 • CH612

  هود شیمیایی با عرض 120 سانتی متر دارای شیر آب و گاز، لامپ UV و فن 2800 دور

 • CH615

  هود شیمیایی با عرض 150 سانتی متر دارای شیر آب و گاز، لامپ UV و فن 2800 دور

 • CH618

  هود شیمیایی با عرض 180 سانتی متر دارای شیر آب و گاز، لامپ UV و فن 2800 دور

 • CH624

  هود شیمیایی با عرض 240 سانتی متر دارای شیر آب و گاز، لامپ UV و فن 2800 دور

 • CH608-S

  هود شیمیایی تمام استیل با عرض 80 سانتی متر دارای شیر آب و گاز، لامپ UV و فن 2800 دور

 • CH610-S

  هود شیمیایی تمام استیل با عرض 100 سانتی متر دارای شیر آب و گاز، لامپ UV و فن 2800 دور

 • CH612-S

  هود شیمیایی تمام استیل با عرض 120 سانتی متر دارای شیر آب و گاز، لامپ UV و فن 2800 دور

 • CH615-S

  هود شیمیایی تمام استیل با عرض 150 سانتی متر دارای شیر آب و گاز، لامپ UV و فن 2800 دور

 • CH618-S

  هود شیمیایی تمام استیل با عرض 180 سانتی متر دارای شیر آب و گاز، لامپ UV و فن 2800 دور

 • CH624-S

  هود شیمیایی تمام استیل با عرض 240 سانتی متر دارای شیر آب و گاز، لامپ UV و فن 2800 دور

 • CH608-M

  هود شیمیایی تمام MDF با عرض 80 سانتی متر دارای شیر آب و گاز، لامپ UV و فن 2800 دور

 • CH610-M

  هود شیمیایی تمام MDF با عرض 100 سانتی متر دارای شیر آب و گاز، لامپ UV و فن 2800 دور

 • CH612-M

  هود شیمیایی تمام MDF با عرض 120 سانتی متر دارای شیر آب و گاز، لامپ UV و فن 2800 دور

 • CH615-M

  هود شیمیایی تمام MDF با عرض 150 سانتی متر دارای شیر آب و گاز، لامپ UV و فن 2800 دور

 • CH618-M

  هود شیمیایی تمام MDF با عرض 180 سانتی متر دارای شیر آب و گاز، لامپ UV و فن 2800 دور

 • CH624-M

  هود شیمیایی تمام MDF با عرض 240 سانتی متر دارای شیر آب و گاز، لامپ UV و فن 2800 دور