ژرمیناتور

دانلود کاتالوگ جدید

آب مقطر گیری

دانلود کاتالوگ جدید

اتاقک تست و پایداری

دانلود کاتالوگ جدید

فلیم فتومتر

دانلود کاتالوگ جدید

انکوباتور ساده و شیکردار

دانلود کاتالوگ جدید

آون

دانلود کاتالوگ جدید

فریزر ۷۰- درجه

دانلود کاتالوگ جدید

فریزر ۳۰- درجه

دانلود کاتالوگ جدید

هود شیمیایی

دانلود کاتالوگ جدید

هود میکروبی کلاس 2

دانلود کاتالوگ جدید

هات پلیت

دانلود کاتالوگ

بن ماری (حمام آب)

دانلود کاتالوگ

سانتریفیوژ

دانلود کاتالوگ

شیکر روتاتور

دانلود کاتالوگ

شوف بالن

دانلود کاتالوگ

شیکر لوله

دانلود کاتالوگ