محصولات با کاربرد پزشکی

محصولات با کاربرد پزشکی مورد استفاده در بیمارستان ها، آزمایشگاه های تشخیص طبی و دانشگاه های علوم پزشکی

هات پلیت ساده (2)

هات پلیت (4)

ژرمیناتور (اتاق رشد) (5)

چمبر تست پایداری دارو (4)

بن ماری (2)

انکوباتور یخچالدار (4)

آون آزمایشگاهی (2)

آب مقطرگیری یک بار تقطیر (2)

آب مقطرگیری (4)