سانتریفیوژ

FS616

سانتریفوژ ۱۶ شاخه ۴۰۰۰ دور با کنترل ساده دور و تایمر

اطلاعات بیشتر