فلیم فتومتر

620C

فلیم فتومتر کلینیکال (پزشکی) با کالیبراسیون اتوماتیک دیجیتال با حافظه ذخیره اطلاعات و قابلیت استفاده از محلول های استاندارد مختلف به همراه کمپرسورهوا

اطلاعات بیشتر

فلیم فتومتر

405C

فلیم فتومتر عقربه ای کلینیکال (پزشکی) طرح کورنینگ به همراه کمپرسور هوا

اطلاعات بیشتر