فریزر آزمایشگاهی

CF640L

فریزر آزمایشگاهی ۳۰- درجه سانتیگراد ۴۰۰ لیتری با کنترل بسیار دقیق دیجیتال

اطلاعات بیشتر

فریزر آزمایشگاهی

CF620L

فریزر آزمایشگاهی ۳۰- درجه سانتیگراد ۲۰۰ لیتری با کنترل بسیار دقیق دیجیتال

اطلاعات بیشتر