کاربر محترم شما می توانید از دو روش ذیل جهت ارسال رزومه اقدام کنید:

  • توانایی ها و مهارت های خود را مانند میزان آشنایی با کامپیوتر یا آشنایی با زبان انگلیسی را بنویسید.
  • سابقه کار ۱ (الزامی):

  • سابقه کار ۲ (الزامی):