هشتمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت

سال ۱۳۹۶ | دانشگاه تربیت مدرس تهران

  
اشتراک گذاری