نمایش دادن همه 4 نتیجه

مدل 620C دستگاه فلیم فتومتر

دستگاه فلیم فتومتر دیجیتال کلینیکال (پزشکی)

طرح کورنینگ به همراه کمپرسور هوا

مدل 620C

مدل 620G دستگاه فلیم فتومتر

دستگاه فلیم فتومتر دیجیتال صنعتی و تحقیقاتی

طرح کورنینگ به همراه کمپرسور هوا

مدل 620G

مدل 405G دستگاه فلیم فتومتر

دستگاه فلیم فتومتر عقربه ای صنعتی و تحقیقاتی

طرح کورنینگ به همراه کمپرسور هوا

مدل 405G

مدل 405C دستگاه فلیم فتومتر

فلیم فتومتر عقربه ای کلینیکال (پزشکی)

طرح کورنینگ به همراه کمپرسور هوا

مدل 405C