نمایش دادن همه 4 نتیجه

مدل 405C دستگاه فلیم فتومتر

فلیم فتومتر عقربه ای کلینیکال (پزشکی)

طرح کورنینگ به همراه کمپرسور هوا

مدل 405C

مدل 405G دستگاه فلیم فتومتر

دستگاه فلیم فتومتر عقربه ای صنعتی و تحقیقاتی

طرح کورنینگ به همراه کمپرسور هوا

مدل 405G

مدل 620G دستگاه فلیم فتومتر

دستگاه فلیم فتومتر دیجیتال صنعتی و تحقیقاتی

طرح کورنینگ به همراه کمپرسور هوا

مدل 620G

مدل 620C دستگاه فلیم فتومتر

دستگاه فلیم فتومتر دیجیتال کلینیکال (پزشکی)

طرح کورنینگ به همراه کمپرسور هوا

مدل 620C