آب مقطرگیری

6204G

آب مقطرگیری دوبار تقطیر دیجیتال طرح جنکونز انگلیس 4 لیتری تمام شیشه ای با المنت کوارتز و سیستم کنترل فول اتوماتیک

اطلاعات بیشتر

آب مقطرگیری

6108G

آب مقطرگیری یکبار تقطیر دیجیتال طرح جنکونز انگلیس  8 لیتری تمام شیشه ای با المنت کوارتز و سیستم کنترل فول اتوماتیک

اطلاعات بیشتر

آب مقطرگیری

6104G

آب مقطرگیری یکبار تقطیر دیجیتال طرح جنکونز انگلیس  4 لیتری تمام شیشه ای با المنت کوارتز و سیستم کنترل فول اتوماتیک

اطلاعات بیشتر

آب مقطرگیری

6204

آب مقطر گیری دوبار تقطیر ۴ لیتر در ساعت فول اتوماتیک با دو کندانسور شیشه ای (طرح GFL)

اطلاعات بیشتر

آب مقطرگیری

6012

آب مقطر گیری یکبار تقطیر تمام استیل با ظرفیت خروجی دوازده لیتر در ساعت

اطلاعات بیشتر

آب مقطرگیری

6008

آب مقطر گیری یکبار تقطیر تمام استیل با ظرفیت خروجی هشت لیتر در ساعت

اطلاعات بیشتر

آب مقطرگیری

6004

آب مقطر گیری یکبار تقطیر تمام استیل با ظرفیت خروجی چهار لیتر در ساعت

اطلاعات بیشتر