هات پلیت

H6000

هات پلیت  ۴۰۰ درجه سانتیگراد با کنترل دمای ساده و صفحه آلومینیوم آنودایز شده

اطلاعات بیشتر

هات پلیت

HS600

هات پلیت مگنت ۴۰۰ درجه سانتیگراد با کنترل دما و دور ساده و صفحه آلومینیوم آنودایز شده

اطلاعات بیشتر