هود میکروبی

LH608

هود میکروبیولوژی کلاس ۲ با فیلتر هپا و عرض ۸۰ سانتی متر

اطلاعات بیشتر

هود میکروبی

LH610

هود میکروبیولوژی کلاس ۲ با فیلتر هپا و عرض ۱۰۰ سانتی متر

اطلاعات بیشتر

هود میکروبی

LH612

هود میکروبیولوژی کلاس ۲ با فیلتر هپا و عرض ۱۲۰ سانتی متر

اطلاعات بیشتر

هود میکروبی

LH615

هود میکروبیولوژی کلاس ۲ با فیلتر هپا و عرض ۱۵۰ سانتی متر

اطلاعات بیشتر

هود میکروبی

LH618

هود میکروبیولوژی کلاس ۲ با فیلتر هپا و عرض ۱۸۰ سانتی متر

اطلاعات بیشتر

هود میکروبی

LH624

هود میکروبیولوژی کلاس ۲ با فیلتر هپا و عرض ۲۴۰ سانتی متر

اطلاعات بیشتر