6008

آب مقطر گیری یکبار تقطیر تمام استیل با ظرفیت خروجی هشت لیتر در ساعت