محصولات فاطر

در صنایع مختلف

محصولات فاطر الکترونیک به طور وسیعی برای تجزیه و تحلیل، آزمایش، بررسی و تحقیق مورد استفاده قرار می گیرند. ما در زمینه تجهیزات آزمایشگاهی، تحقیقات و مطالعات موردی برای چهار دسته اصلی صنعتی، پزشکی، داروسازی و کشاورزی و غذایی دارای محصولات متعددی هستیم. در این صفحه محصولات بر اساس کاربرد استفاده در آزمایشگاه های مختلف  تقسیم بندی شده اند.