پروانه ساخت

از اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

پروانه بهره برداری

از وزارت صنعت ، معدن و تجارت

گواهینامه مدیریت کیفیت

ISO9001 و ISO13485

از URS انگلستان