پروانه ساخت

از اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

 پروانه بهره برداری

از وزارت صنعت ، معدن و تجارت

 گواهینامه مدیریت کیفیت ISO9001 و ISO13485

از URS انگلستان