محصولات با کاربرد کشاورزی و غذایی

محصولات در زمینه کشاورزی و غذایی مورد استفاده در صنایع غذایی و کشاورزی و دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی بذر و نهال و آزمایشگاه های گیاه شناسی و خاک شناسی

هات پلیت ساده (2)

هات پلیت (4)

ژرمیناتور (اتاق رشد) (5)

چمبر تست پایداری دارو (4)

بن ماری (2)

انکوباتور یخچالدار (4)

آون آزمایشگاهی (2)

آب مقطرگیری یک بار تقطیر (2)

آب مقطرگیری (4)