محصولات با کاربرد کشاورزی و غذایی

محصولات در زمینه کشاورزی و غذایی مورد استفاده در صنایع غذایی و کشاورزی و دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی بذر و نهال و آزمایشگاه های گیاه شناسی و خاک شناسی

فلیم فتومتر (4)

هود آزمایشگاهی (2)

هات پلیت (4)

شیکر روتاتور (2)

شوف بالن (3)

سانتریفیوژ (1)

ژرمیناتور (اتاق رشد) (5)

بن ماری (2)

انکوباتور (8)

آون (2)

آبمقطرگیری (3)