محصولات با کاربرد داروسازی

محصولات با کاربرد در علوم دارویی مورد استفاده در کارخانجات داروسازی و بهداشتی و آرایشی و مراکز تحقیقات دارویی

هود آزمایشگاهی (2)

هات پلیت (4)

فریزر آزمایشگاهی (5)

شیکر روتاتور (2)

شوف بالن (3)

سانتریفیوژ (1)

چمبر تست پایداری دارو (4)

بن ماری (2)

انکوباتور (8)

آون (2)

آبمقطرگیری (3)