محصولات با کاربرد داروسازی

محصولات با کاربرد در علوم دارویی مورد استفاده در کارخانجات داروسازی و بهداشتی و آرایشی و مراکز تحقیقات دارویی

هات پلیت ساده (2)

هات پلیت (4)

ژرمیناتور (اتاق رشد) (5)

چمبر تست شرایط محیطی (1)

چمبر تست پایداری دارو (4)

انکوباتور یخچالدار (4)

آون آزمایشگاهی (2)

آب مقطرگیری یک بار تقطیر (2)

آب مقطرگیری دوبار تقطیر (2)

آب مقطرگیری (4)