محصولات با کاربرد صنعتی

هات پلیت ساده (2)

هات پلیت (4)

فلیم فتومتر (4)

ژرمیناتور (اتاق رشد) (5)

چمبر تست شرایط محیطی (1)

چمبر تست پایداری دارو (4)

انکوباتور یخچالدار (4)

آون آزمایشگاهی (2)

آب مقطرگیری یک بار تقطیر (2)

آب مقطرگیری (4)